Konkurs plastyczny "Jesień wierszem malowana"

1. Organizator : Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda.

2. Tematyka prac: Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem o tematyce jesiennej.

3. Cele konkursu: -zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz czytania; -prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej; - rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości estetycznej i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

4. Format prac: Prace plastyczne - na sztywnym papierze w formacie A4 lub A3- rysowane, malowane, wyklejane lub inne.

5. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo.

6. Termin składania prac Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 24 października 2016r.

7. Zasady uczestnictwa -W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie były publikowane w żadnym innym konkursie; -Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; -Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej prace; -Praca powinna być wykonana samodzielnie bez pomocy osób trzecich; - Prace należy złożyć w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26 lub w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8. -Praca konkursowe należy opisać na odwrocie – imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, klasą, szkołą oraz numerem do kontaktu. -Prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie
8. Kryteria oceniania prac plastycznych: -Walory artystyczne i estetyczne pracy; -Pomysłowość i kreatywność; -Samodzielność wykonanej pracy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu : Kategoria I- Uczniowie szkół podstawowych klas I-III Kategoria II- Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie M-GOK w Janikowie www.mgok.janikowo.com i profilu fb facebook.com/MGOK.Janikowo, a także na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji www.centrum.janikowo.eu oraz facebook.com/Centrum.Janikowo.
Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy !